الگوهای تغییرات ماده آلی خاک

مقدار کل ماده آلی خاک موجود و تغییرات آن بر اثر مدیریت تنها معیارهای نیست

سنج به وسیله آنها به توان عملیات را ارزیابی کرد

مقادیر بخشهای فعال یا فراهم کربن مانند ذره سان ماده آلی با ترکیب‌های شیمیایی عالی ساده

و جمعیت جانداران خاک نسبت به تغییر در عملیات مدیریتی خاک و گیاه

در مقایسه با متغیر قابل اندازه گیری در کل ماده آلی واکنش سریع تری می دهند

با این حال یک مدل ساده از تغییرات ماده عالی در طول زمان می‌تواند

به گفتمان تاثیر عملیات مدیریتی گوناگون و دریافت یا تلفات ماده آلی خاک کمک کند.

 

الگوی مصرف

چهار الگوی اصلی تغییر ماده آلی خاک از عملیات مدیریتی گیاه خاک و کود آلی به دست می آید

ماده عالی تا آنجا در خاک انباشته می‌شود

که ورود کربن زیادتر از خروج آن می شود یا به بیان ساده دریافت از تلفات فزونی می‌یابد

افزایش سریعتر در ماده آلی زمانی رخ می دهد

که از مقادیر زیاد پسماندهای گیاهی و مواد به سالی استفاده شده

و یا هنگامی که به جای گیاهان علوفه‌ای چند سال در خاک شده باشد

با این کار مقدار زیادی پسماند افزوده می‌شود

و تلفات ناشی از فرسایش و خاک ورزی را کاهش می دهد

در خلال انباشت این گونه ماده آلی بخش ذره سانجا مدالی افزایش زیادی می یابد

در حالی که در کوتاه‌مدت و موس جدید اندکی به خاک افزوده می‌شود

در خلال این دوره محیط زیست خاک نیز دچار دگرگونی عمده می شود

زیرا به فعالیت جانداران افزوده شده و فراوانی نسبی جمعیت آنها تغییر می‌یابد.

 

ورودی و تلفات خاک

هنگامی که خروج کربن از ورودی آن افزون یابد کل ماده آلی خاک کاهش می یابد

تغییر کاربری زمین از حالت طبیعی به کشاورزی عموماً

به کاهش زیاد مقدار ماده آلی خاک می انجامد

در این وضعیت تلفات ۴۰ درصد یا بیشتر نیز غیر عادی نیست

اگرچه افزایش کربن به خاک در بوم نظام های کشاورزی ممکن است

با نظام های طبیعی مشاوره باشد لیکن در مورد دوم معمولاً کمتر است

با این حال دلیل اصلی برای کاهش ماده آلی  در سال تغییر کاربری

از بوم نظام های طبیعی به تولید کشاورزی معمولا شتاب گرفتن تلفات کربن عنوان می‌شود

به طور کلی اختلال در وضعیت خاک به وسیله خاک ورزی

موجب تحریک تلفات اکسایشی ماده آلی به صورت شده و با افزایش تلفات ماده آلی خاک نیز تشدید می شود.

 

نگهداری خاک

فرسایش می تواند مسیر مهمی برای تلفات ماده آلی خاک باشد

زیرا خاک سطحی سرشار از ماده آلی هنگامی که کل ماده آلی خاک کاهش یابد

و تعداد و فعالیت جامعه میکروبی کاهش می یابد

در حالی که بخش هوموس پایدار عملاً بدون تغییر می ماند

به طور ساده و مختصر هجوم بیماری ها و نماتدها را بگیر آن افزایش می دهد

هنگامی که دریافت و تلفات برابر باشند ماده آلی خاک بدون تغییر می ماند

این وضعیت حتا زمانی رخ می‌دهد که خاک ورزی فشرده انجام شده

و بیشتر پسماند های روی سطح زمین خارج شدند

به شرط آنکه مواد آلی کافی از بیرون از مزرعه به آن افزوده شود

برای مثال کاهش ۲۰ درصدی ماده آلی  در طول یک دوره پنج ساله

برای ذرت سیلوی روی یک خاک رسی و با خاک ورزی مرسوم

بدون افزودن کود دامی مشاهده شد لیکن کاربرد ۴۴ مگا گرم کود گاوی

در هکتار ماده آلی  را در سطح اولیه ۵ درصد نگهداری کرد.

تناوب در کشتار

برای کشتار هایی که به صورت متناوب در چند سالگی آهان دارای پسماند

کم با گیاهان دارای پسوند زیاد در تناوب هستند و یا حالتی که گیاهان

با خاک ورزی فشرده و بدون خاک ورزی در تناوب می باشند ماده آلی خاک در فاز افزایشی و کاهشی تغییر می یابد

اگر الگوی یکسانی از خاک ورزی کشت افزایش پسوند

یا کود دامی برای مدت زمان طولانی دنبال شود وضعیت ماندگاری پدید خواهد آمد

که در آن دریافت و تلفات با هم برابر شده و تغییر ماده آلی خاک سفر خواهد بود

از مدل ساده زیر می توان برای محاسبه وضعیت تعادلی استفاده کرد

که پس از پایان تغییر مقادیر ماده آلی رخ می‌دهد نخستین وضعیتی در نظر گرفته می شود

که مقدار ماده آلی در خاک نتیجه توازن میان دریافت ها و تلفات های مواد آلی است

و تغییر ماده آلی  در خلال یک سال با معادله یک تا دو مشخص میشود.

 

فرمول تغییرات مواد

اگر چنانچه دریافت سلفات فزونی یابد ماده عالی انباشته شده و تغییر ماده آلی خاک مثبت است

هنگامی که دریافت کمتر از تلفات باشد

ماده آلی کاهش یافته و تغییر ماده آلی منفیست دریافت مقدار پسماند افزوده شده

هر سال به خاک را در بر می‌گیرد و به مقدار پسماند در پایان سال باقی می ماند

این بخش از فصل های تازه افزوده شده است که در طول سال بدون تجزیه باقی مانده

و در مقدار پسماندهای تازه افزوده شده ضریب می گردد

به عبارت دیگر تلفات درصدی از ماده آلی هستند

که از راه معدنی شدن و یا فرسایش در یک سال معین باز رد کردن در مقدار ماده آلی به دست می آید

به این صورت که طلبات مقدار ماده آلی که در وضعیت پایا در یک خود باقی می‌ماند به صورت زیر برآورده می شود.

Somتغییر=o=دریافت—k(som)

 

تهیه شده در مرکز تولید محتوای سهند کود