انواع ماده آلی در خاک های معدنی

در نهایت تلاش برای تعریف ماده آلی ساختمان مولکولی مواد هیومیک از روی پیشتر شیمیدانان خاک متوقف شده است

با این حال مدلهای آشپز ساختمانهای پیشنهاد شدن

که فراوانی و نسبت‌های عنصری و گروه‌های فعال را به تصویر می‌کشد

تلاش های کنونی به منظور طبقه بندی ماده آلی خاک به شیوه‌های توجه دارد

که سرشت فیزیکی اعضای آن که در مقیاس مولکولی تا درشت ماکروسکوپی تغییر میکند

را نیز در نظر می‌گیرد تشخیص نیاز به در نظر گرفتن هر دو عامل کیفیت و مکان و موقعیت ماده آلی در خاک

آن ناشی از شکست برنامه‌های بخش بندی سنتی برای جدا کردن اجزای ماده آلی خاک بوده است

که از نظر مکارم کردی بارز بوده است آنهایی که بر دینامیک اجزای ماده آلی تاثیر دارند

نه تنها مقاومت به برهم کنش های میان ترکیب های آلی و معدنی و فراهمی مواد

برای جانداران و آنزیم ها را نیز در بر می گیرد بررسی‌های متعدد نشان میدهند

پسوند هایی که به خاک های مناطق معتدل افزوده می‌شوند به سرعت تجزیه می شوند

به گونه ای که پس از یکسال تقریباً یک سوم کربن و نیتروژن اصلی به صورت SOM باقی می ماند

مگر آنکه عامل های زراعتی موجب محدود ساختن فعالیت‌های زیستی شود.

 

مطالعات خاک ها

مطالعات ایزوتوپ کربن و نیتروژن ماده آلی افزوده به خاک نشان می‌دهد

هنگامی که پسوند عالی به خاک وارد شود سرعت تجزیه یا نیمه عمر آن کند می‌شود

بیشتر مدل های چندگانه ماده آلی خاک فرض بر تجزیه درجه داشته

و برای توزیع ملات زمانی که گوناگون تغییر و برگشت کربن و نیتروژن آلی است

که مخزن یا بیشتر استفاده می کنند تاثیر های غیر زیستی روی تغذیه

از طریق آمل های تغییر دهنده سرعت بازتاب می‌یابد

مدلهای چند مخزنی بینش زیاد سریع در مورد دینامیک های کوتاه و میان‌مدت فراهم می‌کند

درحالی‌که مدلهای تک مخزنی و مدلهای بدون مخزن گرایش‌های درازمدت سطوح تعادلی کربن

و نیتروژن آلی را به خوبی توصیف می‌کند

با وجود آنکه تعداد اندازه و سرعت تغییر و تبدیل مظنه های به کار رفته

در مدل های چند جزئی متغیر است تقسیم بندی متداول برای بخش‌های مختلف

و سرعت تجزیه متفاوتی بیان می‌کند که در اینجا که برحسب سال برای بخش های فعال

بر حسب ۱۰ برای مخزن های کن تجزیه و برحسب قرن یا هزاره برای مخزن های بسیار پایدار به کار می‌رود.

 

نتیجه بخشی

تلاش برای ارتباط دادن این مخزن های سینتیکی ماده آلی تعریف شده

با ویژگی های شیمیایی یا زیست فیزیکی بخش عالی قابل اندازه گیری

و دینامیک های عنصر های غذایی و کربن وابستگان ادامه دارد

بخش های ماده آلی وابسته به مخزن های فعال و کنترل چرخش زیر تاثیر زمان نزدیک قرار دارند

و عملیات مدیریت را به خوبی بازتاب می‌دهند روی تامین عنصر های غذایی موثر هستند

بخش های مقاوم ترک معادل مخزن های مقاوم غیر فعال و کم می باشند

برای ذخیره کربن در درازمدت و جزئی سی و گنجایش نگهداری آب دارای اهمیت بیشتری هستند.

 

تهیه شده در واحد تولید محتوای شرکت سهند کود