بهترین زمان استفاده از کود کامل

بهترین زمان استفاده از کود کامل مصرف برحسب نوع گیاه و نیازهای که آن محصول

به عناصر غذایی و همچنین مقدار عناصر موجود در خاک طی آنالیزهای صورت گرفته متفاوت است.

این کودها را می توان با نسبت های مختلف در زمانهای مختلف به کار برد.

به عنوان مثال کود کامل NPK که دارای مقدار فسفر بالای می باشند را می توان همراه با کشت استفاده نمود.

و یا آن دسته ای که دارای مقدار نیتروژن بالاتری باشند را می توان در زمانهای نیاز گیاهان به نیتروژن مصرف نمود.

این کودها را نباید در زمان گلدهی درختان مصرف نمود.

مصرف به صورت محلول پاش می تواند در زمان تورم جوانه ها، مرحله فندقی شدن

و مرحله بعد از برداشت برای تامین مقدار عناصر از دست رفته گیاه و ذخیره آنها جهت تغذیه در زمان خواب درخت مفید باشد.