سهند کود بهترین کود کامل گرانوله ایرانی می باشد که با بهترین و ارگانیک ترین مواد اولیه تولید شده است.

خرید کود کامل آلی گرانوله در تبریز

سوپر کود کامل آلی گرانوله 46 عنصره

نقطه قوت کود کامل گرانوله سهند کود در این است که:

  • در تولید این کود از کمترین عناصر آسیب رسان به خاک مانند جیوه و کادیوم استفاده شده است.
  • به هیچ عنوان از گچ جهت برطرف نمودن رطوبت کود استفاده نشده است.
  • به هیچ عنوان از کمپوست زباله شهری که دارای بوی نامطبوع و آلوده استفاده نشده است.

شعار سهند کود در این هست که ما کیفیت را فدای کمیت نخواهیم کرد.

شعار سهند کود این است که کشاورز با خدا معامله می کند و ما نیز ما با خالق خدا پس به دستان زحمت کش کشاورز خیانت نخواهیم کرد.

رویای سهند کود حامی هر کشاورز در ایرانی آباد