امنیت غذایی صرف نظر از وضعیت اقتصادی حق طبیعی هر انسانی است. با توجه به نیاز روز افزون جمعیت به مواد غذایی دو راهکار برای افزایش تولید مواد غذایی ارائه شده است.

 

بالا بردن سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و افزایش توان تولید خاک از آنجا که تحقق گزینه اول به دلیل محدودیت منابع آب و خاک و نیز کاهش هر چه بیشتر اراضی قابل کشش و استفاده روز افزون از آنها به منظور ایجاد زمین های شهری مسکونی امکان پذیر نیست دانشمندان راه هایی برای ارتقاء قدرت تولید خاک

معطوف داشتند

زراعت ارگانیک نوع سیستم کشت محصول است که در آن تا حد امکان به حفظ و بهبود قدرت تولید خاک از طریق تقویت و زیاد فرایندهای زیستی طبیعی در محیط کشت و پرورش گیاه پرداخته می شود.

در این سیستم با ممانعت از مصرف منابع و ترکیبات شیمیایی گرانقیمت و نیاز به درک فرایندهای طبیعی و مدیریت غیر مخرب از نظر زیست محیطی تاکید می شود.

حال آنکه کشاورزی مدرن بر اساس کاربرد کودها آفت غشا و دیگر مواد شیمیایی با توجه به افزایش یکجانبه  و حذف یا کاهش سایر مواد منجر به برهم خوردن تعادل اکولوژیک میان اجزای اکوسیستم میشود.

کشاورزی ارگانیک با فعالیتهای طبیعی همراه است و در پی آن اکوسیستمی پایدار حاصل می‌شود و امکان همزیستی گیاهان حیوانات حشرات میکروب ها و غیره نیز فراهم می شود.

کودهای زیستی محصولات حاوی سلول های زنده از انواع متفاوت میکروارگانیسم ها هستند که از طریق فرایندهای زیستی قادر به تبدیل عناصر غذایی مورد نظر گیاه از حالت غیر قابل استفاده به وضعیت قابل استفاده هستند.

کودهای زیستی دوستدار محیط زیست ارزان‌قیمت و غیره حجیم هستند به گونه‌ای که به صورتی با رز و معنادار حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه را بهبود می بخشند.

امروزه با توجه به رشد جمعیت از سوی و تمایل به مصرف محصولات ارگانیک و غیر شیمیایی از سوی دیگر کشاورزی ارگانیک و کاربرد کود های زیستی به عنوان یکی از موضوع های مهم مورد توجه مشتاقان قرار گرفته است

این مطلب تهیه شده توسط کارخانجات سهند کود تولید کننده کود کامل آلی گرانوله جهت فروش کود کامل آلی گرانوله و اخد قیمت کود کامل آلی گرانوله با واحد پشتیبانی ما تماس حاصل فرمایید.