عناصر کم مصرف در صنایع کشاورزی

قابلیت استفاده بیشتر عناصر کم مصرف به هاش و پتانسیل rex مرحله خاک

و نیز محلولهای پیوند در سطح ذرات معدنی و آلی خاک بستگی دارد

در خاکهای شور و سدیمی حلالیت عناصر کم مصرف پایین می باشد

بنابراین گیاهانی که در این خاک رشد می کنند اغلب دچار کمبود عناصر میباشد

البته در مواردی نیز این از عناصر به اندازه کافی در گیاه وجود دارد

اختلاف وضعیت تغذیه گیاهان از لحاظ ناصر کم مصرف میدونستی

یا بافت گیاهی سطح شوری ترکیب نمک ها غلظت عناصر غذایی کم مصرف شرایط

و دوره آزمایش مربوط می باشد به همین دلیل ارتباط بین شوروی

و تغذیه عناصر کم مصرف پیچیده است در واقع ممکن است سبب کاهش

یا افزایش غلظت عناصر کم مصرف در اندام های هوایی گیاه شده و یا تاثیری بر غلظت عناصر نداشته باشد.

 

آزمایش ها

در آزمایش  عناصر کم مصرف در شرایط شور کمبود منگنز بر روی بوته های جوش داده شد

این پژوهشگران دریافتند که افزودن منگنه به محیط های کشت بدون خاک سبب افزایش تحمل به شوری گیاه شد

بر اساس نتایج بسیاری از مطالعات انجام شده

در محلول های غذایی و یا در خاک سوریه غلظت منی زربافت گیاه را کاهش می‌دهد

برخی از این نتایج با لوبیا ذرت و کدو مسما و گوجه فرنگی به دست آمده است گفتنی است

که در این آزمایش ها تاثیر مصرف کوتاه منگنز در بهبود رشد گیاهان در شرایط تنش شوری بررسی نشده است

نتایج برخی مطالعات با گوجه فرنگی نشان می‌دهد

کشوری تاثیر بر غلظت منگنز برگ برنامه‌های هوای گیاهان داشته یا در برخی مواقع غلظت بنز را افزایش داده است

همچنین موجب افزایش غلظت منی نظریات چغندر شد

و به این نتیجه رسیدم که افزودن نمک های کلرید سدیم و کلرید کلسیم باعث

افزایش غلظت منگنز روس آرایش با خاک شد این نتایج نشان می دهد

مقدار منگنه قابل استفاده گیاه با زیاد شدن شوری افزایش می‌یابد

در آزمایش دیگری در پی مصرف کوتاه دارای روحی در شرایط شور رشد گیاهان بهبود

یافت تاثیر مثبت کوددهی روی در شرایط سدیمی بیشتر از شرایط شوری و آشور سلیمی بود

در این آزمایش با افزایش درجه سدیم بودن خاک غلظت روی در بافتهای ساقی یا کاهش یافت

و در شرایط شور همیشه این کاهش مشاهده نشد نتایج بیشتر مطالعات انجام شده

در این زمینه نشان می‌دهد کشوری سبب افزایش غلظت روی در اندام هوایی گیاهان

نظیر لوبیا مرکبات ذرت و گوجه فرنگی شده است

در مطالعات دیگر نتایج متفاوتی به دست آمده به طوری که در برخی مواقع شوری تاثیر بر غلظت روی گیاهان داشتند

و در مواقع باعث کاهش غلظت روی در برگها خیار شده است.

 

گزارش آزمایشات کشاورزی

هلال و همکاران گزارش کردند که شوری سبب عناصر کم مصرف افزایش غلظت روی در خاک ها و گیاه شد

همچنین تاثیر شوری کلرید سدیم برچسب روی توسط ذرت بیشتر

از تصویر شوری ناشی از ترکیب کلید های سدیم و کلسیم بود این محققان نتیجه گیری کردند

که سدیم غشای سلولی را تخریب کرده و زیرا سبب افزایش جذب روی می‌شود

زیرا و همکاران گزارشگران که در سطح بینابینی شوری غلظت روی در سه رقم مختلف جهت افزایش یافت

و در سطوح بالا شوری کاهش یا فلان و همکاران تاثیر شوری کلرید سدیم و جذب روی به وسیله بررسی کرده

و نتیجه گیری کردند که تیم و کلرید سدیم قدرت را در محله‌ای و در پی آن در گیاه افزایش داد

این محققان تغییر کردن کشوری کلویی و قابلیت استفاده روی در خاک تاثیر دارد

از عملکرد گیاه را در ارتباط با جذب و انتقال به برکت تغییر می‌دهد

با مطالعه برهمکنش شوری با عناصر کم مصرف عناصر پرمصرف نیاز و کم نیاز و گندم نتیجه‌گیری کرد

که تاثیر شوری در گیاه به سطح شوری غذا تناسب اندام رویشی گیاه تاثیر دارد.

 

تهیه شده در واحد تولید محتوای شرکت سهند کود