فواید کود کامل آلی گرانوله نسبت به کود شیمیایی

فواید کود کامل آلی گرانوله سهند کود نسبت به کود شیمیایی

 

کود آلی گرانوله سهند کود موجب تغذیه گیاه و هم تغذیه خاک می شود، ولی کود شیمیایی فقط برای تغذیه گیاه بوده و کاهش حاصلخیزی خاک را در پی دارد.

کود ارگانیک کامل آلی گرانوله سهند کود با آزاد سازی مواد معدنی به صورت تدریجی باعث افزایش جذب بهتر برای گیاه می شود، ولی کود شیمیایی موجب تسریع آزاد سازی مواد مغذی و در نتیجه کاهش دوره جذب عناصر مغذی برای گیاه می شود.

کود کامل آلی گرانوله سهند کود که یک کود ارگانیک آلی به حساب می آید.

موجب افزایش فعالیت کاتیونی و همچنین تثبیت فوق العاده عناصر مثبت در خاک می شود، ولی کود شیمیایی مواد مغذی در فصول بارانی براحتی آب شویی می شوند.

کود کامل گرانوله تولید شده با نام تجاری افق سبز ایرانیان که دارای آنالیزهای متنوع برای تمامی محصولات کشاورزی موجود در ایران، اعم از باغی، زراعی و گلخانه ای مناسب بوده و بصورت زیرکشت برای مزراع و بصورت چالکود برای درختان قابل استفاده می باشد.

کود های آلی گرانوله سهند کود باعث پیشگیری از بیماریها و آفات و کاهش شوری خاک میشود، ولی کود شیمیایی سبب افزایش سختی خاک شده و ههدف آسانی برای بیماری ها و حشرات زیانبار می باشد.

کود آلی گرانوله غیر سمی بوده و نیاز آنها به انرژی (گاز کربنیک) برای تولید کمتر است، ولی کود شیمیایی باعث آلودگی آب های زیر زمینی و از بین رفتن حشرات و حیوانات مفید میشود.

کود آلی از مواد خام طبیعی ساخته شده  است ولی کود شیمیایی در فرآیند تولید آن از بسیاری از منابع تجدید ناپذیر استفاده میشود، که موجب کاهش شدید فسفات می گردد.

کودهای گرانوله سهند کود به ساختمان ماده آلی در خاک کمک میکند ولی کود شیمیایی با نسبت کم کربن به نیتروژن باعث کاهش مواد آلی خاک و در نتیجه کاهش حاصلخیزی خاک میشود.

کود آلی گرانول دارای مواد طبیعی است که به طور منظم باعث افزایش عملکرد کیفی و کمی خاک میشود، ولی کود شیمیایی با افزایش نیترات و نیتریت موجود در گیاه که پس از مدت زمان طولانی استفاده شده باعث کاهش کیفیت محصول می شود.

کودهای آلی زمانی که به درستی استفاده شود، احتمال ریشه سوزی در گیاه بسیار کم می باشد، ولی کود شیمیایی از نمک های معدنی حاصل میشود که در صورت مرغوب نبودن با استفاده نادرست باعث از بین رفتن ریشه گیاه و همچنین میکروارگانیسم های خاک میشود.