ماده آلی خاک پیچیده ترین جزء زمین

ماده آلی خاک به طور مستدل پیچیده ترین و ناشناخته ترین جز خاک است

مقدار ماده آلی خاک ها از حدود ۲ گرم در کیلوگرم در برخی خاک های صحرایی

تا بیش از ۸۰۰ گرم در کیلوگرم در برخی از فصل ها متفاوت است

با این حال خاک های معدنی که شده معمولاً دارای ۱۰ تا ۴۰ گرم در کیلوگرم ماده آلی در افق A هستند.

بخش اصلی معمولاً حاوی توده ای از مولکولهای عالی نسبتاً پایدار به نام هوموس است.

اگرچه شیمی هوموس به طور فعال در حال ارزیابی و پژوهش است

و چندین الگوی هوموسی پیشنهاد شدن اما ماهیت شیمیایی این بخش

بزرگ ماده آلی خاک بسیار متغیر بوده و هنوز به خوبی شناخته نشده است

با این حال پیشرفت در دستگاه های سنجش در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ امکان شناسایی

و تعیین مقدار انواع اصلی گروه های شیمیایی موجود در یک مخلوط عالی پیچیده را فراهم ساخته است

استفاده از دستگاه تشدید مغناطیس هسته جامع شیوه های متداول است

تا مقدار گروههای آلکیل استال آرمان تیک فناوری و کربوکسیل ای در بخش های مختلف  تعیین شود.

 

شیمی ماده آلی خاک

پیشرفت قابل توجه در تعیین ویژگی های شیمیایی بخش پایدار ماده آلی خاک منجر به کشف اخیر گلو مالین شد

مولکولی بزرگ آهن دار که به وسیله ریسه های قارچ های مای کری زایی تولید میشود

گل و مال اینکه به نظر می‌رسد تنها حاوی ده تا ۳۵ درصد کربن باشد

در برابر اسید ها و آنزیم ها و مقاومت می کند

از این رو در سطوح بالایی در بسیاری از خاک ها تجمع می یابد

به طور مشخص از مقادیر زیادی از گلوم آرین در بخش‌های  وجود دارد

که به عنوان ذره های ماده آلی اسید هیومیک اسید فولویک و همین تعریف می شود

در دیگر مطالعه‌ها عنوان شده است که مواد گیاهی پوشیده ناشی از سوختن ناقص ممکن است

بخش مهمی از هوموس را تشکیل دهد اکسایش نوری امواج فرابنفش با انرژی بالا را با

میکرو مورفولوژی و میکروسکوپ الکترونی ادغام کردند

تا سهم زغال  در افق‌های A سیاه مرتعی را تعیین کرده

و تخمین بزند زغال ماده بسیار مقاوم با گروه های آروماتیک زیاد و ذره هایی در همه اندازه ها از شن تا رس است.

 

اجزاء تشکیل دهنده ماده آلی خاک

لاش برگ و ریزه های گیاهی پسماندهای مرده و پوسیده گیاهان و جانوران

بخش عمده ای از مواد ماده آلی خاک را تشکیل می دهند

شیمی لاشبرگ و ریشه های گیاهی معمولاً به مقدار زیادی با بافت های اصلی

که از آنها منشأ گرفتن مرتبط است بزرگترین بخش این مواد را لیگنین و پلی ساکاریدها تشکیل می‌دهند.

شیمی ساختار لاک برگ و برخی تغییرات آن را زمان تجزیه بررسی کرده است

در نهایت بخش کوچک اما فعال زیستی  دارای ترکیب های راحتی اکسید شونده و نسبتاً محلول بودند

که از لاش برگ مشتق شده بودند مانند قند ها و اسیدهای آمینه و نیز گستره وسیعی

از مواد زیست شیمیایی سنتز شده به وسیله ریز جانداران یا ریشه های گیاهان

شیمی این بخش فعال زیستی با قابلیت فراهمی میکروبی پیچیده و ناشناخته است

افزون بر بقایای مرده خاک ها دارای تعداد بیشماری جاندار هستند

و جانداران که تشکیل دهنده زیست توده میکروبی خاک نیز اهمیت زیادی دارد.