کشاورزی مدرن بر پایه کشت و زرع گسترده و استفاده از کودهای شیمایی، واریته های بازده و حساس به بیش بود و یا کمبود مواد غذایی و استفاده ترکیبات شیمایی محافظ گیاه بوده و مشکلاتی ناشی از خطر آلودگی برای ذخایر طبیعی به همراه داشته و به مرحله رکود از جهت بازده، رسیده است. مثال زیر از درجه افت یا کاهش کیفیت خاک ناشی از کشاورزی مدرن در هندوستان را نشان می دهد.

وسعت تخریب اراضیی در هندوستان ناشی از کشاورزی مدرن

فرسایش بادی و آبی: 144/4

تخریب ناشی از مشکلات خاص:

الف) ماندابی: 8/5

ب) قلیاییت: 3/6

ج) شوری: 5/5

د) مسیل ها و خندق ها: 3/9

ه) تغییر کشت و زرع: 4/9

ز) آبکندها و سیلاب ها: 2/7

کل اراضی دارای مشکل: 173/5

فقدان سالانه مواد مغذی: 8/4 – 5/4

کاهش تولید به دلیل گسترش آبکندها: 3 میلیون تن

توسعه سالانه دره های عمیق و پرشیب در اراضی قابل کشت: 8 میلیون هکتار

سطح مستعد برای سیلاب ها: 40 میلیون هکتار

سطح مستعد برای خشکسالی: 260 میلیون هکتار

عملیات زراعی و شخم و شیار بیش از حد، استفاده از ماشین آلات سنگین و کاهش بازیافت بقایای محصول منجر به تخریب ویژگی های فیزیکی خاک مانند جرم ویژه ظاهری، بافت، ساختمان خاک شده است. از سویی کاشت تراکم، کم شدن نفوذپذیری خاک، افزایش نیترات زدایی، برداشت زیاد از حد مواد مغذی در اثر تصاعد، مصرف عناصر غذایی به وسیله گیاه  همچنین محدودیت مکمل های غذایی سبب کاهش حاصل خیزی حاک شده است. از دلایل کاهش حاصلخیزی خاک می توان به کمبود ریزمغذی ها و عدم تعادل مواد غذایی نیز اشاره کرد. هر چند که آمارهای ارایه شده نشان دهنده افزایش مصرف کودهای شیمایی از 65600 تن در سال 52-1951 به 13876100 تن در 96-1995 است. (کاربرد کود در هندوستان مقایسه در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار پایین است.)

رشد و بازده محصولات گیاهی به سلامت خاک، کیفیت آب و آلودگی هوا بستگی دارد. رشد سریع و سازمان نیافته منابع کودی، افزایش تعداد ادوات کشاورزی، مدیریت نادرست خاک از طریق استفاده بدون توجه و بیش از حد کودها و آفت کش ها به آلودگی ذخایر مانند خاک، آب های زیرزمینی و سطحی و هوا منجر شده و وضعیت در بسیاری از موارد مانند رودخانه ها و حوضچه های آبی و به خصوص هوای شهرها به سطح هشدار رسیده است.

همچنین استفاده از آفت کش های سنتزی و ورود آن ها به زنجیره غذایی، مشکلات فراوانی را برای سلامتی بشر بوجود آورده است.

بهترین کود ارگانیک در ایران کود کامل آلی گرانوله سهند کود پایتخت ایرانیان