بخاطر وجود ازت بالایی که در این کود بکار برده شده است نقش بسیار زیای در رشد سبزینه گیاه دارد. وجود فسفر موجود در کود این بصورت سوپر فسفات باعث افزایش زود رسی و بالا رفتن کیفیت میوه خواهد شد.
همچنین استفاده از این کود عمل گرده افشانی را بهبود میبخشد.
وجود پتاسیم در این کود باعث افزایش نمو و رشد درخت شده و باعث درشت شدن میوه و همچنین افزایش مقاومت گیاه در مقابل انواع بیماری ها خواهد شد.
و گوگرد این کود باعث بهبود در بوجود آمدن پروتئین و اسید آمینه ها خواهد شد.

کود کامل گرانوله

تولید کود کامل گرانوله

آنالیز:

 • ازت
 • فسفر
 • پتاسیم
 • روی
 • منیزم
 • آهن
 • گوگرد
 • بر
 • منگنز
 • کلسیم
 • مس

میزان و روش مصرف کود کامل آلی گرانوله :

 1. 2-4 کیلوگرم به ازای هر درخت بارور بروش چالکود
 2. 1-2 کیلوگرم به ازای هر نهال بروش چالکود
 3. سیصد و پنجاه – پانصد کیلوگرم در هکتار بروش سطحی در زراعت دیم استفاده کنید.
 4. پانصد  – هشتصد کیلوگرم در هکتار بروش سطحی در زراعت آبی استفاده کنید.

بهترین زمان مصرف کود کامل آلی گرانوله:

استفاده از کود کامل آلی گرانوله جهت گیاهان زراعی بهمراه آماده سازی زمین زراعی و درختان میوه ده از پایان پاییز تا پایان زمستان به روش چالکود و در ماه خرداد به روش سرک به میزان صد و پنجاه کیلو گرم در هر هکتار بهمراه  آب و آبیاری مصرف کنید.