نحوه مصرف کود کامل و NPK

به طور کلی نحوه مصرف کود کامل و NPK به چندین شکل مانند مایع، پودری و گرانوله وجود دارد

که با توجه به نوع محصول کشاورزی و شکل کود می‌توان آن را به چهار روش مختلف

چالکود، سطحی، آبیاری و محلول پاشی مورد استفاده قرار داد.

قیمت کودهای کشاورزی نیز بر اساس همین تقسیم بندی ها متفاوت است.

همان‌طور که گفتیم نحوه مصرف کود با توجه به نوع محصول و نوع کود متفاوت خواهد بود.

به طور مثال برای محصولات باغی از هر چهار روش می توان استفاده کرد

ولی به طور کلی برای درختان میوه بهترین روش کوددهی چالکود است که تاثیر دراز مدت و ماندگاری بالایی دارد

اما برای محصولات گلخانه‌ای و صیفی‌جات از روش محلول‌پاشی یا کوددهی  همراه با آبیاری استفاده می‌شود.

در این حالت برای کامل بودن عناصر مورد نیاز گیاه میتوان به طور مثال خرید کود 20 20 20 را پیشنهاد داد.