زگیل سیاه درخت خرما

پلت مرغی اثر مستقیم روی از بین بردن زگیل سیاه درخت خرما

که به آن لکه گرافو لایی برگ نیز گفته می‌شود دارد

شایع ترین بیماری نخل خرما صبح هرجا ک نفت در شرایط اقلیمی مرطوب چشم می شود بروز می‌کند

این بیماری در پنجاه پاکستان مس و مناطق ساحلی مرطوب شمال آفریقا شدید است

بلکه گرافیولا در بخش هایی از هرمزگان و بلوچستان و نخل خرما شایع خسارت بیماری

در نخلستان هایی که درختان را از کشت بافت به دست آمدن

بیشتر از این بیماری در نقش های زینتی شمال کشور نیز شیوع دارد.

 

نشانه های بیماری

پلت مرغی اثر چشمگیری برای از بین بردن لکه گرافیک و روی برگ ها دارد جوشهای بیماری در آغاز زیر اپیدرمی هستند

به تدریج که بیماری توسعه می یابد بر اثر تکامل اندامهای زادآوری بیمارگر در دو سطح برگ

برجستگی های سیاه ظاهر می‌شود برجسته یا زیر مانند کوچک و استوانه هستند

در مراحل آخر بیدل و در محل جوش‌ها وارد شده نصب های آغازین قارچ عامل بیماری

برای تغییر نظر در محل جوش آن نمایان می‌شود

پس از انتشار اسپورها حفره های کوچک سیاه رنگی که همان فنجانک ها اندام زادآوری هستند

به رنگ سیاه در محل جوش های بزرگ باقی می ماند و به شدت آلوده شده ضعیف و زودتر از موعد زرد میشود

با استفاده از پلت مرغی می تواند کاهش چشمی در رشد

و مقدار محصول درختان بعد از استفراغ بعد از بین بردن این بیماری را مشاهده کنید.

 

عامل بیماری و چرخه آن

پلت مرغی بیمارگر لکه گرافی و آینه را به راحتی و با کمترین مقدار مصرف از بین خواهد برد

و تشابه هست شناسی این قارچ به راسته آسترالیا نشین شباهت دارد

و از نظر تبار رضایی به سیاه ها مرتبط است غارت مذکور در فرایند تکامل از راسته یو ستیلا زینال جدا شده است

کارشناسان در حال حاضر آن را در دسته گرافیولا بالا قرار داده اند

مورفولوژی و بیولوژی این قارچها روی نخل قناری به دقت مطالعه کرده است نام برده می نویسد

اندامهای زادآوری قارچ در هر دو سطح برگ ولی بیشتر در سطح فوقانی تشکیل می شود

این اندام‌ها تعداد زیر پیراهنی هستند ولی هنگام بلوغ اپیدرم پاره شده آشکار می شود

اندام زادآوری بالغ پیرا پوشی ضخیم دارد که بخشی از بافت سترون پیرامونی و زایشی داخل آن را در برگ می گیرد

این قسمت فنجان چه نامیده می شود در بالای منفذی دارد

که از آن رشته های سفید و اتاق پذیر به طول دو تا پنج میلی‌متر خارج می شود

این رشته ها از اسپره های آغازین پوشیده شده‌اند اسپرهای آغازین دوختهای زیگیل دار با فرورفتگی کم در محل دیواره عرضی هستند

و قطر آنها تقریباً پنج تا شش میکرو متر است نسبت به حالت توده ای

به رنگ قهوه‌ای مایل به زرد اسپرت آغازین در محل کشت جوانه زده یاخته های مخملی به وجود می آورد.

 

مبارزه

روش عملی کنترل این بیماری استفاده از پلت مرغی بریدن برگهای بسیار آلوده جمع‌آوری و سوزاندن آنهاست

بعضی از محققان سمپاشی درختان را با مخلوط برد و توصیه کرده اند

حساسیت ارقام نخل خرما نسبت به این بیماری متفاوت است ارقام بره ای

که خضراوی مقاوم هلاوی مجول و سایر نیمه حساس و دیری دگل تنور و زاهدی خیلی حساس است

بنابراین توصیه می شود در مناطقی که رطوبت هوا و بارندگی زیاد و خسارت لکه گرافی اولا شدید است

حتی الامکان از ارقام حساس نسبت به این بیماری استفاده نشود و از آبیاری بارانی در نخلستان ها خودداری شود.

 

تهیه شده در مرکز تولید محتوای شرکت سهند کود