کاربرد منابع متعدد مواد آلی

پسماند های گیاهی و به ساز مواد آلی هرکدام با مشخصه های منحصر به فرد

خود اثر های متفاوتی روی ویژگی های زیستی شیمیایی یا فیزیکی خاک دارد

از این رو یکی از راهکارهای مدیریت ماده آلی خاک استفاده از مواد آلی متنوع است

کاشت یک گیاه در یک مزرعه معین برای سال های پی در پی بدون کاربرد مواد آلی

گیاهان و جانوران خاک را برای سال های متوالی در معرض یک نوع پسماند قرار می‌دهد

این گونه تماس ثابت به نوعی از پسماند حضور جاندارانی که برای گیاه مضر هستند منجر می شود

در دراز مدت این موضوع را می توان ایجاد جمعیت‌های کافی از جانداران کنترل کننده زیستی استاد کرد

تا جانداران بیماری زا در سطح پایینی نگهداری شوند

از سوی دیگر هنگامی که تناوب های زراعی و گیاهان پوششی به کار گرفته شوند

انواع گوناگون پسماند در یک مزرعه باقی می مانند گذشته از این بسیاری

از مواد عالی گوناگون مانند انواع متعدد کودهای دامی پسماند گیاهی

برگ های درخت بریده های چمن ضایعات فرآوری

غذا و لجن فاضلاب را می توان بیرون از مزرعه تهیه و استفاده کرد

اینگونه مواد را یا می‌توان به همان شکل اولیه به خاک افزود

و می توان آنها را جداگانه یا ترکیبی به صورت کمپوست درآورد

و یا همراه با پوست درخت یا خرده چوب از آنها به شکل عامل های حجم دهنده استفاده کرد.

 

انباشت خاک

بتون در مقدار کربن افزوده شده نوع ماده آلی که در آن کلمه خاک داده شده

نیز بر انباشت ماده آلی خاک تاثیر دارد گزارش پاستیل و همکارانش نشان داد

هنگامی که ۲۵۰ یا ۵۰۰ گرم کربن در متر مربع در سال که خاک آن نسبتا بافت درشت

در کشور کانادا و سوئد افزوده شد ماده آلی خاک نیز افزایش یافت و اغلب تصور بر این است

که خود دامی منجر به افزایش بیشتر مواد آلی خاک می شود

زیرا دارای ترکیب های نسبتاً پایدار است و ترکیب های ساده قابل اکسید شدن موجود در بافت

دستگیره ای در سامانه گوارشی دام پیش از خارج شدن مدفوع تجزیه شده است

از این رو مشخص شد که افزودن کود دامی برای سال های زیاد پس از توقف کاربرد آن روی مواد آلی خاک تاثیر دارد.

 

کاربردها و نگهداری

کاربرد مقدار مواد آلی که برای نگهداری و افزایش ماده آلی خاک ضروری است

می‌تواند قابل توجه باشد استفاده از مواد به سازمان ند کود دامی وقتی که گیاه هک شده پس من کمی دارد

به ویژه دارای اهمیت است در آزمایشی که ذرت علوفه ای کاش

در آن تقریباً همه پسماندهای هوایی برداشته شده بود

با سامانه‌های خاک ورزی مرسوم روی خاک و آماده به این نتیجه رسیدند

که تقریباً ۴۴ مداد گرم کود دامی در هکتار در سال لازم بود تا ماده آلی خاک در سطح اولیه ۵ درصد نگه دارد

که از کشت درازمدت علوفه به غلات به دست آمده بود مواد عالی اولیه ۵ درصد

در کشت مخلوط علوفه چمنی بقولات به یک وضعیت نزدیک به پایان رسیده بودند

کود دامی همراه با نهاد بستری که در هکتار برای نگهداری ماده آلی خاک ضروری بود

تقریباً معادل مقدار تولید قابل انتظار از دو گاو شیری بزرگ بوده است.

 

اصلاح و شیوه های کربن زدایی

اصلاح خاک با ضایعات عالی کم پشت شده اغلب شیوه موثر برای افزایش کربن آلی خاک به شمار می‌رود

به سبب اینکه بیشتر بخش‌های کربن قابل دسترس در خلال فرایند کمپوست سازی

و هدر می‌رود بخش عمده کربن در کمپوست هایی که به خاک افزوده می‌شود

مقاوم تر از مواد کم پشت شده است برای مثال اقبال گزارش کرد

که پس از چهار سال ۳۶ درصد کربن افزوده به شکل کود کمپوست شده

در کربن آلی خاک نگهداری شده حال آنکه در مورد کود کمپوست شده

این رقم تنها ۱۴ تا ۲۵ درصد کربن افزوده بخش بوده است در وضعیت مشابه در اسپانیا کاربرد

سالانه ۲۴ گرم در هکتار به مدت پنج سال از کمپرس شتری در مقایسه با کود گاوی

تازه لجن فاضلاب تازه که بر اساس وزن خورشید یک سال افزوده شده بود

به کربن آلی خاک بیشتری انجام مید این پژوهشگران همچنین گزارش کردند

که میزان مواد آلی توصیه شده و اسید هیومیک بازرگانی یا ورمی کمپوست بازرگانی

در هکتار در سال نیست از تغییرات زیادی در دیگر نمایه های کیفیت خاک ایجاد کرده است

کاربرد مقادیر زیاد تر از فراورده های گران بازرگانی که سطح کربن آلی خاک را افزایش داده است

اقتصادی در خاک به نظر نرسید و استفاده از مواد عالی به جای کوتاه کمپوست انتخاب بهتری بود.

 

تهیه شده در مرکز تولید محتوای سهند کود