کود کامل از بین برنده لکه سیاه سیب

کود کامل و ارتباط آن با از بین بردن لکه سیاه از نظر اقتصادی مهمترین

و تاثیرگذارترین عامل مبارزه با این بیماری است لکه سیاه از نظر اقتصادی مهمترین بیماری باغهای سیب است

و در سرتاسر مناطق سیب خیز جهان شیوع دارد

در مناطقی که در ماه های بهار و اوایل تابستان هوا مرطوب و خنک است

خسارت بیماری شدید است لک سیاه سیب در بیشتر مناطق کشور مانند

استانهای مازندران گلستان آذربایجان شرقی غربی و کوهپایه های جنوبی البرز در استان تهران بیشتر شایع است

و خسارت آن بر ارقام حساس سی گاهی به صد در صد محصول می رسد لکه سیاه سیب

علاوه بر اینکه به طور مستقیم به میوه خسارت وارد می سازد موجب ریزش

زود هنگام برگ های آلوده کاهش مقدار محصول و تقلید جوانه ها در سال بعد می گردد

این بیماری علاوه بر درخت سیب معمولی به سیب زینتی زالزالک انواع تیز انواع پیراکانتا و ازگیل نیز حمله میکند.

 

نشانه های بیماری

کود کامل پس از استفاده تمامی نشانه های بیماری لکه سیاه سیب را از بین خواهد برد

بیماری لکه سیاه سیب و برگ دادن به هاست برگ میوه دو میوه و گاهی شاخه

و فلس جوانه حمله می‌کند بارزترین نشانه های بیماری روی برگ و میوه مشاهده میشود

همزمان با باز شدن جوان ها و ظهور برگهای جوان رویه زیرین برگها در معرض آلودگی قرار می‌گیرد

و اغلب اولین لکه های بیماری در آنجا به وجود می آیند با بازتر شدن برگها هر دو سطح آنها

در معرض آلودگی قرار گرفته لکه های بیماری در هر دو رویه آن ظاهر میشود

لکه های اولیه بیماری حالت مخملی رنگ سبز زیتونی تا قهوه ای و حاشیه نام شخص دارد

به تدریج حاشیه لک ها واقع شده ممکن است چند که به هم بچسبند و به رنگ تیره در بیایند

هر چه سن برگ ها بیشتر می‌شود بافتهای محل جهانی ضخیم تر می شوند

و پهنک برگ‌ها و شکلی پیدا می‌کند گاهی لک ها تا آخر فصل رویش روی برگ باقی می مانند

های سلول های بشره بافت پارانشیم نردبانی و مضاف فیلم زیر محل لکه های قهوه ای و منهدم می‌شود

در این حالت لکه های بیماری از سطح بالا تا پایین تداوم پیدا کرده

و در دو سطح برگ نمایان میشوند روی هر برگ از یک تا چند سال که بیماری ممکن است بروز کند.

 

عامل بیماری

کود کامل با استفاده مداوم قارچ های عامل اصلی بیماری venturia inaegualis را از بین برده

و شکل غیر جنسی آن spilocaea pomi نام دارد .

این قارچ از رده loculoascomycetes , راسته pleosporales و تیره ی venturiceae است .

اسکو کارهای قارچ در استرومای تشکیل شده در برگ های میوه ریخته شده کف باغ

در سطح مقابل رویه مستقر در زمین به طور منفرد تشکیل می شود

و به رنگ قهوه‌ای متمایل به سیاه و کروی شکل به قطر ۹۰ تا ۱۵۰ میکرومتر هستند

پرینتس های دروغی گردنی کوتاه روزانه مشخص و خارهای یک سلولی در مجاورت روزانه دارد

داخل پرینتس های دروغی بافت شبه پارانشیمی و پارافین های دروغی وجود دارد

در هر پرینت ساسکو کور ۵۰ تا ۱۰۰ استوانه‌ای بابا ی کوتاه به وجود می‌آید

که هر یک از آنها دارای هشت پا سپر است دیوارها ستا نازک و دو غشایی هست

اسکو ها به رنگ سبز متمایل به زرد تا قهوه ای و دو سلولی هستند و سلول بالایی کوتاه تر و پخته تر از سلول پایینی است

این قارچ به دلیل همین نامساوی بودن دو سلول آسکو هاست

قارچ عامل بیماری لکه سیاه سیب و تاریک دوقطبی و سویه های با تیپ های جنسی مخالف

می توانند تولید گامتانژها ، یعنی آنتریدی و ااگونی کنند که بدن آسک ها را به وجود می آورند.

 

 

تهیه شده در واحد تولید محتوای شرکت سهند کود