کود کامل گرانوله برای چالکود مرکبات

مانند هر گیاه دیگری، بهترین کود کامل گرانوله برای چالکود مرکبات نیز براساس نیاز گیاه و مواد

موجود در زمین تعیین می‌شود.

بهترین کود برای مرکبات باید بتواند مواد غذایی مورد نیاز را تامین کند

تا کمبود عناصر غذایی در گیاه رخ ندهد و عملکرد گیاه را به حداکثر برساند.

این تصور را نداشته باشید کودی که برای درختان سرو یا کودهای عمومی باغی وجود دارند

برای درختان مرکبات هم مفید هستند.

درختان مرکبات از زمانی که شروع به جوانه‌زنی و گلدهی می‌کنند

تا زمانی که میوه‌ها به طور کامل رسیده می‌شوند، تشنه مواد غذایی هستند.

در این برهه باید از کود استفاده کرد تا مواد مغذی کافی برای تولید میوه سالم را داشته باشند.