روش کاربردی کود کمپوست

کود کمپوست روش کاربردی ذخیره پسماند عالی و تثبیت نیتروژن آنها

برای استفاده‌های آتی برای بهسازی حاصلخیزی خاک است

به دلیل پایداری کم نیتروژن آن در ابتدا مقدار زیادی کود کمپوست نیاز است

در اتاق مقادیر کافی نیتروژن و دیگر عناصر غذایی برای رشد مرطوب گیاه زراعی تامین شود

اثرات سودمند کود کمپوست بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ارزش مصرف مقادیر زیاد کمپوست را توجیه می‌کند

و از سوی دیگر این برتری ها همیشه در کوتاه مدت آشکار نمی شوند

برای مثال در مقایسه با کودهای npk شیمیایی کاربرد ۴۳ تومان ماده خشک

در هکتار از کود کمپوست های دوسال اثری بر مقاومت در برابر نفوذ کلونی شدن

یا نیتروژن معدنی خاک نداشت اما کود کمپوست موجب افزایش ph یا جلوگیری

از کاهش آن در رشد و تا حدود هدایت الکتریکی را پایین آورد

در مورد کاهش بیماری و دیگر اثرات سودمند زیستی کمپوست و عصاره‌های کمپوست نیز گزارش های زیادی وجود دارد

که بیشتر به این دلیل است که مواد به ساز عالی تجزیه پذیر

می توانند یک غذای پایه مناسب برای ریز جانداران سودمند خاک باشد.

 

تایمینگ استفاده از کود کمپوست

در زمان مصرف مقادیر زیاد کمپوست احتمالاً فسفر بیشتری از حد قابل جذب گیاه فراهم می‌شود

و بنابراین احتمال تجمعی عنصر در خاک وجود دارد

از این رو پیامدهای تلفات بالقوه فسفر از طریق رواناب بر کیفیت آب

باید مورد توجه در استفاده از  کمپوست قرار گیرد

در یک آزمایش از ستون‌های خاک شنی با نسبت متفاوت یونجه و سلولز استفاده کردند

تا نسبت از ۱۰ تا ۴۰ متغیر باشد سپس جوامع باکتریایی کاملاً مستقر شده

را در تمام سطوح ها جای دادن برخی ستونها خاک با نمادهای باکتری خوار تلقیح شدند

و برخی بدون نماد نگه داشته شدن نماد ها با تغذیه از باکتری ها تقریباً

مقدار نیتروژن معدنی آزاد شده از  کمپوست اضافه شده را در یک دوره ۲۱ روزه دو برابر کردند

بدون وجود نمادها عمده نیتروژن در زیست توده میکروبی جمع شده بود

اما با شکار باکتری ها به وسیله نمادها آنها نیتروژن اضافی را به صورت n در محلول خاک دفن کردند

افزایش معدنی شدن در حضور نمادهای باکتری خوار موجب شد

تا در وضعیت بدون نماد امکان نگهداری مقدار معینی

از نیتروژن معدنی با کود کمپوست دارای نسبت زیاد تر cn فراهم شود.