دسته کود صیفی جات

کود کامل آلی گرانوله

محصولی از شرکت سهند کود پایتخت ایرانیان عناصر ماکرو: شامل ازت ، فسفر، پتاسیم قابل جذب بمیزان جمعا بین ۶ تا ۸ درصد، که با...

یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ادامه مطلب