اثرات بهبود ph خاک

ماده آلی خاک اثر زیادی بر بهبود ph خاک سطحی دارد

و این به دلیل سهم ماده عالی در بخش زیادی از CEC خاک

و تفکیک واحدهای اسیدی ضعیف روی مولکولهای ماده آلی خاک است

اثرات بافری مواد آلی روی بهبود ph خاک و تغییرات در ماده آلی خاک ها

با تغییر ph دو مقوله متفاوت است مکان های کرب و کسی که با افزایش ph در فرایند خنثی سازی

از دست داده ای با بار منفی گرفته که قادر به نگهداری کاتیون ها به شکل قابل تبادل هستند

ایجاد وضعیت بافری ph یکی از دلایل اجرای عملیات مدیریتی به منظور افزایش ماده آلی خاک است

سمیت آلومینیوم یکی از محدودیت های عمده در مورد حاصلخیزی خاک های اسیدی

در بسیاری از مناطق مرطوب جهان است برآورد می‌شود

که سمیت آلومینیوم محدودیتی اصلی در ۱۷ درصد از خاک های کشاورزی

در سراسر جهان ۴۲ درصد از مناطق گرمسیر مرطوب و نیمه مرطوب و ۲۵ درصد

از مناطق نیمه گرمسیری مرطوب یا نیمه مرطوب باشد مواد عالی که به شکل کود مرغی در سطح خاک به کار میرود

در کاهش اشباع آلومینیوم در لایه های زیرین ۱ خاک آلتی سول موثر است

و این تاثیر مطلوب باستانی با استفاده از سنگ آهک کشاورزی که نسبتاً در خاک اینا پویاست به دست نمی‌آید

گودالی احتمالاً تولید کمپلکس های کلسیم عالی می کند

که کلسیم را همراه با آب به سمت پایین خاک سرخ می برد و موجب بهسازی لایه های زیرین اسیدی می گردد.

 

عملکرد افزون بر مواد آلی

مواد عالی به عنوان عوامل بهبود ph خاک  دهنده حالت اسیدی

به شیوه‌های دیگر نیز گزارش و ثبت شده است

بهبود ph خاک بین سه و نیم و پنج و نیم افزودن ۱۰ درصد مواد آلی

و موسی به خاک از طریق پیوند یون های آلومینیوم به شکل های غیر تبادل

موجب کاهش آلومینیوم قابل تبادل شد تشکیل کمپلکس های آلومینیوم

با ماده آلی خاک یک مکانیسم مهم دیگر برای از بین بردن یا کاهش اثرات سمی آلومینیوم است

تثبیت مواد آلی از طریق بهبود ph خاک واکنش باعث اکسید آلومینیوم

به شکل و آلوفان در به تاخیر انداختن تجزیه ماده آلی خاک و نگه داری کیفیت خاک

و بهبود ph خاک در مناطقی که آب و هوای گرم داشته و مواد آتشفشانی دارند

نقش مهمی دارد برخی آزمایش‌های خاک نشان داده است

که محافظت در برابر سمیت آلومینیوم به وسیله ماده آلی خاک انجام می گیرد

که این کار از طریق ایجاد محدوده‌ای به با Ph کم در خاک هایی که مقدار ماده آلی خاک زیادی دارند انجام می گیرد.

 

 

*تهیه شده در مرکز تولید محتوای شرکت سهند کود *