غلظت عناصر غذایی و تاثیر بر عملکرد گیاه

در شرایط غیر شور برای بررسی وضعیت عملکرد گیاه در ارتباط با غلظت یک عنصر غذایی

مشخص در محیط ریشه از منحنی عمومی پاسخ به عناصر غذایی استفاده می شود

در گستره مشخص از این منحنی رشد گیاه در وضعیت مطلوبی قرار دارد

در غلظت‌های بالاتر یا پایین تر از این بستر رشد گیاه کاهش می یابد

در حقیقت وقتی غلظت عناصر غذایی ضروری در خارج از گستره کافی بودن قرار بگیرد

رشد گیاه و عملکرد گیاه به دلیل صمیمیت و یا کمبود عناصر غذایی کاهش می یابد

باید توجه داشت که منحنی رشد نه تنها برای اندام های رویشی و زایشی

یا مشخصه صورتک می تواند استفاده شود.

 

سلامت گیاه

بلکه عملکرد گیاه کیفی محصول نیز از ایمنی پیروی می کند

به عنوان مثال انباشت یون نیترات در برگ‌های اسفناج تاثیری بر عملکرد محصول ندارد

اما ممکن است خطراتی از نظر سلامت مصرف کنندگان محصول داشته باشد

بنابراین در چنین شرایطی گستره کافی بودن عناصر غذایی باریک‌تر شده و ممکن است

در زیر عنوان گستره قابل قبول و غلظت عناصر غذایی در عملکرد گیاه نامگذاری شود

منحنی پاسخ گیاه به عناصر غذایی در شرایط شور و غیره کشور متفاوت است

در برخی مواقع گستره کافی بودن عنصر غذایی در منحنی روش تغییر کرده پهن تر و یا باریک تر می شود

به طور کلی با توجه به جنس گیاه نوع نثر مقدار شوری و شرایط محیطی این گستره تغییر میکند  مشخص میشود.

 

 

تهیه شده در واحد تولید محتوای شرکت سهند کود