بخش های معادل با مخزن زیستی فعال ماده آلی

اگرچه در برخی تعریف‌های ماده آلی خاک پسماندهای تازه گیاهی در نظر گرفته می شود

پس ما نمی تواند از جای مهمی از بخش فعال باشد

تقسیم بندی میان پسماند گیاهی و ماده آلی حقیقی خاک در مدل های دینامیکی مخزن های n و سی خاک آشکار است

که در آن تغییر پسوند تازه جداگانه مشخص می‌شود

یا به آن به صورت مخزن های مشخص برخورد می‌شود

با وجود پسماندها از نظر فیزیکی و زیستی نقش مهمی دارد و راه‌های اساسی را نشان می‌دهند

که از آن طریق ماده آلی خاک را می توان مدیریت کرد

مطالعات مربوط به عوامل های کنترل کننده تجزیه میکروبی لاش بر مبنای برای آگاهی از چگونگی تاثیر مواد

بر دینامیک های ماده آلی خاک فراهم می‌کند

کیفی تلاش برای معادل سرعت و سادگی است که با آن تجزیه مواد داخلی صورت می‌گیرد

مدل هایی که به طور موثر پویایی‌های پسماند را تشریح می‌کند

به طور شاخص دارای ۵ و یا بیشتر هستند و گاهی در مورد ساختار لاشخور گیاهی و سرعت‌های تجزیه می‌توانند

اطلاعات ارزشمندی درباره سهم مواد آلی تازه در تامین عنصر های غذایی فراهم کند

بیشتر اهمیت اطلاعات برای نظام های مدیریتی شده با مدیریت بسیار کم و یا خاک های تولید شده

و غیر حاصلخیز است که در آن پسوند های تازه دارای نسبت چشمگیری از عنصر های غذایی فراهم می باشند

همچنین خاک های جنگلی که در آن فعالیت ریشه در لایه های سطحی متمرکز شده است

مطالعات مربوط به تلاش و پسماندهای گردآوری شده است

خاک مواد تازه با خاک آمیخته اطلاعات اندکی درباره مشخصات ماده آلی بومی خاک را می کند.

 

طراحی شبکه تولید

فعالیت فیزیکی ماده آلی  لاچری و کربوهیدرات های گیاهی دارای اهمیت است

یا شبکه سطحی از حفاظت ای در برابر فرسایش وجود ندارد

پلی ساکاریدهای تراویده از ریشه‌ها و ریز جانداران از راه پل کاتیونی به شدت جذب بار منفی ذرات خاک شده

و به گونه‌ای چشمگیر در پایدار ساختن خاک دانه ها و رسانه های هیدرولیکی مشارکت می‌کند

رابطه مثبت میان پلی ساکارید ها و پایداری خاکدانه ها ممکن است

با حضور ریشه های زنده یا ریسه های قارچ مه شود

اگرچه فراتر از اهداف این فصل از مشارکت مستقیم ریشه های زنده

در مورد som و توان آنها برای تاثیرگذاری روی پویایی‌های ماده آلی بومی خاک را نیز نباید از نظر دور داشت.

 

مخزن ماده های مورد نیاز

بخش هایی از ماده آلی خاک کردن به منظور برآورد مخزن فعال به کار میرود

معمولاً معادل فعالیت زیستی قرار داده می شود

این بخش در برگیرنده بخش های زیست توده میکروبی است

که اغلب موارد با نیتروژن و کربن فراهم کلروفرم وابسته است

و یکی از معدود بخش‌های قابل اندازه گیری ماده آلی خاک است

که در مدلهای چند مخزنی دینامیک های متعدد ماده آلی در نظر گرفته می‌شود

دندون همکاران تلاش کردند تا نسبت های زیست توده اندازه گیری شده

با عصاره گیری به روش تدخین را برای پیش‌بینی دینامیک های کربن و نیتروژن در یک مدل ساده سه مخزنه کاربرد

و بین نسبتا با تفاوت های مشاهده شده وابستگی می‌افتد

به استناد پژوهش‌های فرانس لوب رز و همکاران زیست توده میکروبی

که از طریق عصاره گیری گازی برآورده شده سنجش کلی خوبی از ماده آلی فعال خاک است

به شرطی که کربن بازیافت شده از خاکهای شاهد

از خاکهای تیمار داکسن شود آنها به این نتیجه رسیدن که کسر شاهد نتیجه تفاوت‌ها را مبهم کرده است.

 

تهیه شده در واحد تولید محتوای شرکت سهند کود