مخزن های متداول ماده آلی خاک و اجزای آن

روابط کلیمیان مخزنهای ماده آلی خاک و بخشهای ماده آلی مربوط

در جدول ۲ و ۳ مقایسه شده است واژه بخش در اینجا برای توضیح اجزای

قابل اندازه گیری ماده آلی به کار رفته است مخزن به اعضای ماده آلی گفته می شود

که به لحاظ نظری جدا شده و از نظر سنتی کی مرزبندی شده است

گرایش برای ارتباط دادن بخش های تعریف شده آزمایشگاهی ماده آلی خاک

با فرآیندهای بوم نظام موجب شده تا همین واژه ها برای توصیف مخزن ها و بخش به کار رود

اینگونه کاربرد مبادله پذیر واژه بیانگر آن است که مخزن های تعریف شده

نظری را میتوان معادل بخش‌های متنوع قرار داد

متاسفانه همپوشانی واژه و اغلب در مورد بخشش و مخزن های به کار می‌رود

که وابستگی نزدیکی ندارد و ممکن است موجب اشتغال و سردرگمی بشود

تقسیم بندی میان مخزنهای SOMفعال کند یا غیرفعال به احتمال به تاکید

بر دینامیک های تنظیم شده شیمیایی فیزیکی و زیستی تغییر خواهد کرد

برای مثال متولی و همکاران از انواع کربن محلول میکروبی و بخش سبک کربن استفاده کرد

تا به مدل کربن قرن که مدتی پیش در فرهنگ های بومی ایران به شمار می رود

ارزش آغازین بدهید و به این نکته اشاره کرد

که برای تعیین اینکه کدام بخش مناسب ترین نماینده برای بخش فعال از معیارهای گوناگون را می توان به کار برد.

 

کارکردهای مواد آلی

مثال های از کارها را ارائه می‌دهد که برای کمی کردن اعضای فعال زیستی ماده آلی خاک تامین کننده

ناخود پرور ها به کار می رود و آنها که به احتمال معدنی خواهد شد با حرف p در کرمان مشخص می‌شود

بخش های جدا شده و به وسیله روش هایی که ماده آلی فعال و از حفاظت شده جدا می‌کنند

یا ماده جدا شده وابسته به نقش فیزیکی در کمان با حرف p آمده‌اند بخش هایی از ماده آلی خاک

ماده فراهم را از ماده مقاوم به طریق شیمیایی تولید می کند یا موادی را جدا میکند

که بدونه سودمند ویژگیهای تبادل و جزئی خاک را تشریح می‌کند و با حرف سی در پرانتز دیده می‌شود

اهمیت تابعی ماده آلی خاک سنین گوناگون ماده آلی خاک به گونه ای روشن تغییر می کند

به این معنا که تازه ترین مواد از دید زیستی فعال تر از سایرین هستند

و مواد و منشاء جدید و سن میانه به گونه‌ای چشمی در وضعیت فیزیکی خاک مشارکت دارند

مواد با با دوره ماندگاری طولانی تر تاثیر بیشتری بر واکنش پذیری فیزیک شیمیایی خاک ها دارند.

 

تهیه شده در واحد تولید محتوای شرکت سهند کود تولید کننده کودهای آلی و کامل