پیشرفت در کاربرد کربن آلی خاک

در چند دهه گذشته پیشرفت بزرگی در مورد درک ما از کربن آلی خاک این بود

که ماده آلی همواره از ماده مشابهی تشکیل نشده است

و ماده آلی خاک در رفتار و ترکیب با هم متفاوت اند

اگرچه تبیین ماهیت دقیق فیزیکی و شیمیایی آنها جای گفتگو دارد

لیکن منابع مختلف کربن آلی را می‌توان بر اساس میزان تغییر پذیری آنها و دسترسی برای فرایند های میکروبی مشخص کرد

مدل های طراحی شده برای پیشگویی پویایی‌های ماده آلی خاک با استفاده از اینجانب ساخته شده اند

ترکیب دست کم دو مخزن مغایر با هم مخزن غیرفعال یا پایدار و مخزن فعال

یا ناپایدار بخش نسبتاً کوچکی از ماده آلی خاک با یک نیم نیمه عمر محاسبه شده

چند ماه یا چند سال بخش عمده‌ای از فعالیت‌های زیستی در خاک را شامل می‌شود

که نقش خاص و مهمی در نگهداری کیفیت خاک ایفا می کند

کربن آلی خاک زیست توده زنده اغلب به عنوان بخشی از این مخزن فعال در نظر گرفته می شود

به نظر می رسد کربن آلی خاک مخزن فعال یا پا ناپایدار ماده آلی خاک

مسئول تشکیل ساختمان خاک دانه های خاک کلاس شدن عنصر های کم مصرف و معدنی شدن عناصر غذایی باشند

و تغییرات مدیریتی بسیار حساس است

طبق نظر لاولند و وب بخش فعال ماده آلی خاک نسبت

به کل ماده آلی خاک فاکتور مهمتری در کنترل تغییرات ویژگی های خاک است

روش شیمیایی ساده به تازگی به وسیله ویل و همکاران به وجود آمد

که برای ارزیابی کیفیت کربن آلی خاک ابزار آسانی برای برآورده بخش کربن فعال فراهم می کند

کربن فعال به وسیله این روش نسبت به کل ماده آلی خاک

همبستگی بیشتری به فعالیت های میکروبی دارد نسبت به مدیریت خاک حساس تر است.

 

زمان انباشته سازی

در مقابل مخزن کربن آلی خاک غیر فعال و نیمه عمر محاسبه شده

معادل چندین قرن ترکیبی از اجزای سخت که در مقابل تجزیه کاملاً مقاوم بوده

و در زمان انباشته می‌شوند از این رو در بیشتر خاک ها طوری است کربن را به وجود می‌آورد

و تلاش به منظور تفکیک فیزیکی و شیمیایی و توصیف این مخزن های گوناگون در حال انجام است

کارل مایتر و همکاران می‌تواند به عنوان یک نمونه مطرح باشد

هدف از مطالعه آنها تعیین منبع ماده آلی ناپایدار بین زیست توده میکروبی و مواد هوموسی بود

تا به حال این مخزن به عنوان مفهومی بوده که به وسیله مدل های ریاضی توصیف شده‌اند

بت نر و همکاران پیشنهاد کردند که یک مدل تجزیه ۵ مخزنی ناپایدار

و سرسخت را به داده‌های ماده آلی خاک ایزوتوپی و بومی چندین خاک زراعی برازش داده شود.

تشریح مخزن‌های ماده آلی خاک فعال و غیرفعال نه تنها باید بر اساس مواد آلی

تغییرات و ترکیب شیمیایی صورت پذیرد

بلکه بر اساس مکان این مواد یعنی بین یا درون خاک دانه های خاک نیز باید صورت پذیرد

کربن آلی خاک این موضوع به این دلیل است که ممکن است

دسترسی فیزیکی آنها برای ریز جانداران با اندازه های مختلف و در نتیجه سرعت بازگشت آنها زیر کنترل این امر باشد.

 

 

*تهیه شده در واحد تولید محتوا شرکت سنهد کود*