اثر های مستقیم و غیرمستقیم کوددهی برای آفات و بیماریها

کوددهی در شرایط مزرعه به طور مستقیم از طریق تغییر وضعیت تغذیه گیاه و به طور غیر مستقیم

به افزایش تولید زیست توده در واحد سر بدن چه تغییری در مقدار نور و رطوبت دریافت

توسط گیاه بر بیماری ها و آفات تاثیرگذار است به علاوه زمان کود دهی به ویژه در مورد نیتروژن دارای اهمیت می باشد

به عنوان مثال مصرف کوتاه آمونیوم در پایه سبب افزایش شدت پاخوره گندم

در بهار کاهش بیماری شد این مساله نشان می‌دهد که تاثیر کود نیتروژن

بر عملکرد دانه بیشتر ناشی از کاهش بیماری پاکوره بوده و کمتر وضعیت تغذیه گندم مربوط می باشد

در این آزمایش نیتروژن آمونیومی به کار گرفته شده در پاریس به صورت به نیترات تبدیل شده

و به عنوان یک منبع نیترات شد تا خود را در خاک افزایش یابد

بنابراین مدیریت کوددهی نیتروژن از لحاظ زمانی اهمیت کاربردی

برای کاهش خسارات با خود در گندم دارد جزیره کود نیتروژن بر پاخوره با زمان و مکان تغییر میکند

این تغییر احتمالاً ناشی از شدت وقوع بیماری و نیز شدت نیترات سازی پیش از جذب آن توسط گیاه میباشد.

 

گزارش های تبدیل

گزارش‌های متعددی مبنی بر تأثیر مصرف مقادیر بالای کودهای حاوی کلر در کود دهی

در کاهش بیماری‌های مختلف شامل بیماریهای خاکسار نظیر پاخور

در گندم یا پوسیدگی ریشه در جلو و بیماری های برگی نیست زنگ برگ در گندم وجود دارد

ساز و کار تاثیر کلر در کاهش بیماری مشخص نیست ممکن است

با وجود به کلر تعادل آبی گیاه بهبود یافته و در نتیجه تحمل گیاه در برابر بیماری بیشتر شود

این احتمال وجود دارد که به طور غیر مستقیم  غنی سازی در خاک

و با افزایش پویایی منگنز موجب افزایش تحمل گیاه بیماری‌ها شود.

 

تغذیه

تاثیر وضعیت تغذیه و کوددهی بر بیماری ها و آفات گیاهی با نقش قارچ گشا

آفت کش ها و سایر مواد شیمیایی در کنترل آفت و بیماری های همخوانی مستقیم دارد

بنابراین کوددهی ممکن است جایگزین مناسبی

برای مواد شیمیایی کنترل کننده بیماری ها بوده به دست کمی آب مصرفی ترکیبات کاهش شد

اگرچه در برخی مواقع کودهای سبب افزایش نیاز گیاه به ترکیبات شیمیایی شده است

به عنوان مثال در صورت مصرف مقادیر بالای کوتاه نیتروژن دار استفاده از ترکیبات شیمیایی

برای کنترل بیماری ها ضرر می باشد در این ارتباط زمان کوددهی نیتروژن نیز اهمیت دارد

برخی نتایج نشان داده با مصرف کودهای حاوی نیتروژن

در طی چند نوبت شدت بیماری در مراحل اولیه رشد گیاه

به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و پس از نوبت دوم کوددهی رشد قارچ

به صورت افزایش یا کاهش وجود نوبت بندی کودهای سبب تاخیر قابل توجه اپیدمی بیماری شد.

 

تهیه شده در واحد تولید محتوای شرکت سهند کود