نسبت مواد آلی و کود شیمیایی

تقریباً کود شیمیایی و نسبت زیادی از فسفر و گوگرد موجود در خاک ها از اجزای اصلی مواد آلی خاک هستند

ماده آلی خاک هم به عنوان ماهیت ذخیره بلند مدت و هم به عنوان ذخایر اصلی کوتاه مدت

این عناصر و عناصر دیگر عمل می‌کند برخلاف این فردیتی کودهای شیمیایی به جای خاک به تغذیه ای را می پردازند

عمده  نیتروزن جذب شده به وسیله گیاهان زراعی از منابع مالی

و از طریق چرخه زیستی توده میکروبی تامین میشود

مطالعات متعددی که از دانشمندان و دیگر ایزوتوپ ها برای ردیابی سرنوشت کود شیمیایی

و کود نیتروژن استفاده شده نشان می دهند که کود شیمیایی مصرف شده در هر سال

تنها ذخایر ۱۰ تا ۵۰ درصد از ماده آلی جذب شده به وسیله گیاهان پرمصرف مانند ذرت را تشکیل می دهد

مگر آنکه سیستم مقادیر بسیار زیادی نیتروژن غیر عالی دریافت کرده باشد

نمونه این گونه بررسی ها در تحقیقات دانشمندان آمده است که نشان می‌دهد

حتی با کاربرد ۱۶۸ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به شکل کود معدنی نیتروژن

به دست آمده از منابع عالی خاک که نشان داده شده است

۷۰ درصد از نیتروژن جذب شده به وسیله محصولت کشتی ذرت را شامل می‌شود

جذب نیتروژن از منابع خاک به وسیله ذرت در وضعیت تناوب با سویا بسیار افزایش یافت

 

پسماند و زراعت خاکی در مواد آلی

پسماند محصول اندوخته های مهمی از عناصر غذایی گیاهی است که از طریق مواد آلی شدن آزاد می‌شوند

کیفیت پسماند و روش جایگذاری آنها به میزان زیادی در سرعت معدنی شدن

عناصر غذایی برای استفاده محصولات بعدی موثر است

مقادیر زیادی از کربن و نیتروژن موجود در پسماند به منابع فعال زیستی مواد آلی خاک منتقل میشود

مقادیر متوسط از کود نیتروژن به میزانی که رشد گیاه زراعی را تحریک کند تولید پسماند

محصول و انتقال کربن و نیتروژن به منابع مواد آلی خاک فعال زیستی را افزایش میدهد

نیتروژن در چنین منابع فعال زیستی و زیست توده اغلب هم مثل این نزدیکی

با معدنی شدن کوتاه مدت نیتروژن در کود شیمیایی دارد

انواع نهاده‌های مواد آلی اندوخته نیتروژن معدنی شوند را افزایش میدهند

در ایالت میشیگان سانچز و همکاران شرکت های زیر کشت پی‌درپی

ذرت و کودهای شده با ان پی کا معدنی را با کرد های زیر یک سامانه کشت

متنوع‌تر شامل تناوب ذرت ذرت سویا گندم و نیز استفاده از گیاهان

پوششی شبدر و کود دامی کم پشت شده مقایسه کردند

پس از ۷۰ روز خالص معدنی شده در خاک سامانه تناوبی در مقایسه با خاک کشتی ۹۰ درصد بیشتر بود.

 

نتیجه آزمایش کود شیمیایی در مواد آلی

با این حال از آنجا که با افزودن دو تن در هکتار پسماند اضافه شبدر موجب شد

تا دست کمیت نیتروژن در خاک کشتی با خاک تناوبی برابر شود

آنها نتیجه گرفتند که صرف نظر از سابقه کشت زیست توده میکروبی خاک

با نهادهای از ترکیبات به آسانی تجزیه شونده مانند ترکیب های موجود

در پسماند شبدر واکنش می دهند افزون بر این رهاسازی سریع نیتروژن در مواد آلی ممکن است

با رشد گیاه زراعی همزمان باشد همچنین پژوهشگران تصور کردند

که ریشه های گیاه زراعی مانند زنده از طریق افزایش منبع انرژی و قرار دادن مواد

در معرض تجزیه در کود شیمیایی این نتایج را تغییر خواهد داد

آنها نتیجه گرفتند که انواع مختلفی از نهادهای مواد آلی می تواند

مخزن نیتروژن معدنی شوند را در کود شیمیایی افزایش دهد.

 

{تهیه شده در مرکز تولید محتوا شرکت سهند کود }