علت تحریک کنندگی ترکیب های هوموسی بر رشد گیاه

اثر های تحریک کننده مواد هیومیکی در رشد گیاه در مقاله های پژوهشی و مروری بسیار گزارش شده است

اثرات سودمند hse و رشد گیاه ممنون از طریق پارامتر هایی که به آسانی قابل اندازه گیری هستند

مانند غلظت کلروفیل برگ وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه تعداد آغازین های ریشه

و تعداد جوانه های گل مشخص می‌شوند

با این حال به دلیل نبود آگاهی از مکانیزم تحریک رشد گیاه توصیف این مشاهدات ممکن نبوده است

مطالعات مربوط به اثرات اچ اس بر رشد گیاهان اغلب در وضعیت کمبود مواد کانی انجام میشوند

این کار موجب شده که واکنش مثبت گیاه مستقیماً به افزایش عناصر غذایی پرمصرف به‌دست‌آمده

از محلول اجناس مربوط باشد از آنجا که نقش ضروری عناصر غذایی اصلی در رشد گیاه

به خوبی مشخص شده در این فصل تلاش شده تا به اثرات هم افزایی و عناصر غذایی در شرایط مطلوب غذایی پرداخته شود.

 

مطالعات هورمونی

برخی مطالعات به فعالیت شب هورمونی fsh اشاره کردن به رشد گیاه این مفهوم

به طور کامل توسط چند و بیات شن و همکاران جنس سگ و همکاران بررسی شده است

در این بررسی ها و مقالات پژوهشی وجود هورمون های گیاهی مطالعه و اساساً نفس شده است

در این فصل این بحث در مورد اثرات شب هورمونی به طور مفصل به مکانیزم جایگزین نیز اشاره خواهد شد

اثرات اجناس بر فعالیت آنزیم های گوناگون و همچنین نفوذپذیری غشا

در مورد توجیه بودن اثرات اجناس بر فعالیت آنزیم های گیاهی به طور گسترده ای

در طول و اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی میلادی مطالعه شده اند

بیشترین بررسی‌ها نشان داده اند که اس در شرایط آزمایشگاهی بر تعدادی از فعالیت های آنزیمی اثر بازدارنده داشته است

که این موضوع در بافتهای همه جن و یا در آنزیم های خالص شده اندازه گیری شده است

بررسی ها نشان دادند که اونی ک اسید از عوامل آنزیم های پروتئولیتیک ای مانند کربوکسی پیتاز کمدی

پسین پرناز و تریپسین جلوگیری کرده اما موجب تحریک تا پایین فیس این سوکت

اولین پیتزا زین شده و هیچ یک تاثیری روی کنسول آتین و تریپسین مشاهده نشده است

رشد گیاه در مورد آنزیم های پروتئولیتیک hs تنها با آنزیم بلکه با بستر نیز برهمکنش داشته

زیرا بستر خود یک پروتئین یک پپتید یا بخشی از پی پدید است آنها ماهیت این برهمکنش هنوز ناشناخته است.

 

نقش پروتئین ها

برهم کنش‌های الکترواستاتیک در رشد گیاه تنها شرکت ممکنه برهمکنش میان اجناس و پروتئین ها نیستند

و اهمیت زیادی ندارند آنها در واقع نقش فرعی در تثبیت ساختار سوم پروتئین ها دارند

اگرچه پروتئین ها دارای گروه های باردار مثبت و منفی هستند

که در اصل پیوندهای الکترواستاتیک در وزن مولکولی تشکیل می‌دهند

مولکول های پروتئین در محلول تمایل دارند با حداکثر گروه های قطبی زیاد در معرض حلال قرار گیرد

تا پیوندهای هیدروژنی با مولکولهای آب تشکیل دهند

بنابراین گروه های باردار تعزیه روی سطح پروتئین در معرض حلال قرار می‌گیرد

برای تشکیل پیوند های الکترواستاتیک را از اسم یک پروتئین

باید تعداد زیادی از پیوندهای هیدروژنی را که با مولکول های آبدار تشکیل شده شکسته

و آرایه تازه در آن برقرار نماید این فرآیند روی‌هم‌رفته فرآیندی فعال نیست.

 

وضعیت مولکولی

افزودن hd محلول psa در رشد گیاه موجب گونه‌ای تغییر تطابقی می‌شود

که دوباره وضعیت اسیدهای آمینه معطر را تغییر داده و آنها را به درون مولکول های درشت و خورده برمی گرداند

زیرا به نظر می رسد اجناس روی ساختار سوم پروتئین عمل میکند

این موضوع با توجه به مکانیسم سرکوب فعالیت اکثر آنزیم ها تایید می‌شود و به نظر می‌رسد

بازدارندگی غیر رقابتی باشد مکانیسم اصلی شناسایی شدند

که به وسیله آن یک ترکیب می تواند مانند عکس هالیت آنزیم ها شود

یک ترکیب مشابه بستر عمل کرده و با هم به بر سر مکان فعالیت آنزیم رقابت کند

دو ایجاد واکنش با آنزیم که در نتیجه آن شکل موقعیت مکان فعالیت تغییر می‌یابد

سه برهمکنش و آنزیم که در بخشی از مولکول غیر است

و امکان فعالیت خود را به‌طور غیرمستقیم شکل و ماهیت آن را تغییر می‌دهد و در رشد گیاه موثر است.

 

تهیه شده در واحد تولید محتوای شرکت سهند کود