بعضی از عوامل بیماری زا در گیاهان

قارچ ها

عوامل بیماری زا در گیاهان قارچ ها موجودات یک پا پرسلولی فاقد سبزینه بیشتر میکروسکوپی هستند

و تغذیه آنها جذب است فقدان سبزینه قارچ ها را وادار می‌کند

که انرژی مورد نیاز خود را از حیوانات و گیاهان مرده درس حیوانات و گیاهان زنده کسب کند

که در حالت اول پودر شد و در حالت دوم انگل یا بیماری زا هستند قارچ ها یوکاریوت اند

یعنی یاخته های آنها هسته مشخص دارند بدن قابل بیشتر قارچ ها

از رشته هایی به نام ریسه تشکیل شده است به مجموعه ریشه ها میسیلیوم گفته می شود.

 

باکتری ها

عوامل بیماری زا در گیاهان باکتری ها موجودات ریز میله یا کروی شکل و بدون هسته مشخص هستند

این موجودات از یک فصل دیگر را در داخل یا روی سطح خاک بقایای گیاهی از حشرات و گیاهان آلوده گذرانده

با باران آب جاری باد حشرات و سایر حیوانات بیان سال منتشر می گردد

از راه زخم ها یا روزنه های طبیعی مانند روزنه های آبی و هوایی و در سگ ها وارد گیاه می شوند

بعضی از باکتریها محدود به بافت های مشخصی از گیاه مانند آوندهای چوبی هستند

و با زنجرک ها یا پیوند زدن منتقل می‌شوند باکتری ها با آزمایش‌های سرم شناختی

زیست شیمیایی فیزیولوژیک تشخیص داده میشود.

 

فیتوپلاسما ها

عوامل بیماری زا در گیاهان ‏فیتوپلاسماها که قبلاً میکو پلاسما ها نامیده می شدند

موجودات فوق العاده ریز دایی کوچکتر از حد دیده میکروسکوپ نوری و شبیه باکتری ها هستند

با این تفاوت که دارای یک غشای سلولی سلاین و دیواره سلولی حقیقی ندارند

سیتوپلاسم ها شکل های متفاوت دارند و معمولاً غیر متحرک همراه

با بیماریهای رنگ پریدگی یا کلوز هستند در آوندهای آبکش اختلال به وجود می آورند و با زنجرک آیا پیوندک منتقل می شود.

 

ویروس ها

عوامل بیماری زا در گیاهان واژه ویروس به معنای زهر است

ویروس ها پروتئین هایی هستند که می توانند در انواع موجودات زنده یک

یا پریا خطهای بیماری ایجاد کنند آنها فقط در یافته های زنده زیاد می شود

و همگی انگل اجباری یافته ها هستند و توانایی مونتاژ و استفاده از سیستم پروتئین سازی

میزبان دو ویژگی های ویروس های به شمار می‌رود

ویروس های گیاهی ذرات فوق العاده ریزی هستند که با میکروسکوپ معمولاً دیده نمی شود

و معمولا محتوای اسید بوده در یک پوشش پروتئینی قرار دارند

ذرات ویروس چند وجهی یا میله ای شکل ویروس به وسیله حشرات و نمودهای ناقل و انسان تکثیر می یابد

هنگام تکثیر از طریق پیوند زدن هم پایه و هم پیوند می توانند منبع ویروس باشد

بعضی از ویروس ها با گردو و وزن نیز منتشر می‌شود

ویروس ها گاهی به کمک روش‌های سرم شناختی قابل تشخیص هستند

ولی بیماری های ویروسی گیاهان چند ساله معمولاً بر اساس نشانه های بیماری

در میزبان آلوده و بیمار یا با مایع زنی به گیاهان معرف شناسایی می شوند.

 

 

تهیه شده در واحد تولید محتوای شرکت سهند کود