زمین، آب و انرژی خورشیدی، منابع طبیعی اساسی برای دوام بر روی کره خاکی هستند. بعنوان مثال: منابع در دسترس هندوستان در سال 94-1993 با 142/1 میلیون هکتار سطح زیر کشت خالص (46/6 درصد) و 42/68 میلیون هکتار جنگل را نشان می دهد. سطح خالص اراضی فاریاب در این سال 45/57 میلیون هکتار و تراکم محصول زراعی تنها 19/131 درصد بوده است

ذخایر در دسترس هندوستان 94-1993 (میلیون هکتار)

سطح جغرافیایی: 328/73

جنگل: 68/42

سطح ارازی قابل کشت خالص: 41/00

سطح زیر کشت خالص: 142/1

کل سطح تولید محصول زراعی:  186/42

سطج کشت شده برای بیش از یک بار: 44/32

تراکم تولید محصول زراعی: 131/19

سطح خالص اراضی فاریاب: 57/45

سطح ناخالص اراضی فاریاب: 68/37

بهترین کود برای زراعت کود کامل آلی گرانوله یا همان کود آلی ترکیبی می باشد.